Dit is het laatste nieuws

Publicatie financierentaxonomie 16 definitieve versie

08 December 2021
Taxonomieën

De definitieve versie van de financierentaxonomie versie 16 is gepubliceerd. Dit is de opvolger van de financierentaxonomie versie 15.

Deze versie is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende stakeholders in de keten: accountants, softwareleveranciers en banken. Op basis van ervaringen van gebruikers en overige input van deze stakeholders en de wijzigingen in de Nederlandse Taxonomie (NT) 16, is de FT16 is ontwikkeld.

Naast enkele minorchanges vanuit de NT16 en een aantal fixes zijn als belangrijkste wijziging een aantal extra verplichte velden opgenomen. Deze velden zijn verplicht gesteld om er zo voor te zorgen dat er aan de zijde van de bank minder vragen en onduidelijkheden zijn over de cijfers. Dat zorgt op zijn beurt weer voor snellere verwerking en een snellere terugkoppeling van de bank aan een de ondernemer. Je kunt hierbij denken aan een toelichting als er sprake is van een uitsplitsing van het eigen vermogen. Concreet: als het numerieke veld is gevuld dient er ook een toelichting te worden gegeven. Hieronder lees je voor welke numerieke velden, bij een uitsplitsing van dat veld een toelichting noodzakelijk is.

  • Toelichting/uitsplitsing materiële vaste activa (met name uitsplitsing grond, gebouwen, inventaris en voertuigen)
  • Toelichting/uitsplitsing vlottende activa (voorraden en onderhanden werk)
  • Toelichting/uitsplitsing overlopende activa
  • Toelichting/uitsplitsing Eigen Vermogen
  • Toelichting/uitsplitsing kortlopende en langlopende schulden (voor leningen: rente %, looptijd en aflossing)
  • Toelichting/uitsplitsing vorderingen (van wie, RC-DGA)
  • Toelichting/uitsplitsing overlopende passiva
  • Toelichting/uitsplitsing financiële baten en lasten
  • Toelichting/uitsplitsing (diverse) kosten
  • Toelichting/uitsplitsing belastingen

Naast de verplichte velden is ook het aantal 'entrypoints' teruggebracht van zeven naar drie. Dit zijn de entrypoints Natuurlijk persoon, rechtspersoon en rechtspersoon beperkt.

Zijn we met deze aanpassingen in een ideale wereld aangekomen? Nee, dat nog niet maar we zetten met elkaar belangrijke stappen. Voor de volgende update hebben we met elkaar plannen gemaakt om het proces van ondernemer naar bank zo kort en efficiënt mogelijk te maken. Wil je hier vanuit jouw expertise ook meedenken? We komen graag met je in contact!