Taxonomieën

Het delen van bedrijfsinformatie dient altijd een doel. Het aanvragen van een product, een dienst o.i.d. De data ontvangende partij wil dit snel, efficiënt en foutloos ontvangen om de klant optimaal te kunnen bedienen. Om dit te kunnen doen dient de bedrijfsinformatie die zij ontvangen niet alleen digitaal maar ook eenduidig te zijn.

Het komen tot één standaard, één systematische ordening van gegevens is daarvoor een must. SBR Nexus verzorgt deze standaard, ook wel taxonomieën genoemd, en onderhoudt deze ook. Want nieuwe inzichten of ontwikkelingen kunnen ervoor zorgen dat de standaard aangepast moet worden. Met een periodieke release blijven de taxonomieën up-to-date.

Financieren Taxonomie

De nieuwe jaarlijkse versies van de SBR jaarrekeningen zijn bekend. Naast aanpassingen op de Nederlandse Taxonomie zijn er ook wensen van intermediairs en geldgevers verwerkt. Ten behoeve van het aanvragen van een financiering is de afgelopen jaren een digitale uitwisseling op gang gekomen tussen bedrijven, (financiële) intermediairs en geldverstrekkers. Samen met deze partijen en softwareleveranciers heeft SBR Nexus nu een concept standaard voor de digitale uitwisseling van zakelijke financieringsaanvragen.

De partijen gaan nu verder om deze taxonomie te testen en te komen tot een verbeterde versie.

Bankentaxonomie

Om financieringsaanvragen of lopende financieringen van klanten te kunnen beoordelen, hebben banken SBR jaarrekeningen of kredietrapportages nodig. In de voorlaatste taxonomie (BT13 versie 20190329) zijn specifiek twee SBR jaarrekeningrapportages opgenomen waarmee deze één op één vanuit rapportagesoftware kunnen worden gegenereerd. In de meest recente taxonomie (BT13 versie 20190514) is een SBR jaarrekening voor natuurlijke personen opgenomen. Versie 14 kunt u vinden onder Financieren Taxonomie.

Vastgoedtaxonomie

SBR Nexus heeft de basis gelegd voor de digitale gegevensuitwisseling in de vastgoedbranche. De vastgoeddata wordt met de komst van de vastgoedtaxonomie eenduidig, beter, slimmer en sneller uit te wisselen tussen eigenaren/beleggers, beheerders/property managers, geldgevers/banken en taxateurs. Versie 12.1 is live met de taxatierapporten. In versie 13B is de hoofdstructuur van het taxatierapport fors aangepast en is het ook mogelijk om in één taxatieopdracht zowel commercieel onroerend goed als residentieel onroerend goed mee te nemen. In versie 14A worden de nieuwe huurlijsten geïntroduceerd, in eerste instantie voor de uitwisseling van huurinformatie van eigenaren en/of beheerders naar geldgevers.

Standaard Bankverklaring

De Standaard Bankverklaring (SBV) wordt door de bank, op verzoek van de ondernemer, verstrekt aan de accountant voor o.a. het controleren van de jaarrekening. De SBV-taxonomie is de eerste vorm van teruglevering van SBR-data vanuit de banken naar de accountant. Het is een versimpeling van het administratieve proces en leidt tot lastenverlaging, hogere kwaliteit van gegevens en mogelijkheid tot hergebruik van de gegevens. Na het eerste jaar met SBV 13 is er nu een verbeterde versie in de maak: SBV 14A. Na een testfase komt er een definitieve SBV 14.

IB

In de afgelopen jaren is de aanlevering van SBR-rapportages op gang gekomen. Voordbeeld hiervan is de aanlevering van de aangifte Inkomstenbelasting die al een aantal jaren via SBR en Digipoort naar de Belastingdienst wordt gestuurd. SBR Nexus werkt aan het hergebruik van bestaande SBR-rapportages en daarom wordt het in de loop van 2019 mogelijk om ook aangiftes IB via SBR Nexus aan te leveren bij de banken. Dit is dezelfde aangifte die vanuit aangiftesoftware naar de Belastingdienst wordt verstuurd. Banken zijn in staat deze aangifte te ontvangen en te gebruiken om inzicht te krijgen in de situatie van de ondernemer.

Leasetaxonomie

De eerste versie van de leasetaxonomie is beschikbaar. Het betreft de periodieke rapportage van de leden aan de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen (NVL). Er wordt gewerkt aan de lease specifieke behoeften voor financieringsaanvragen, zoals eFactuur en Leaseobject. Samenwerkende partijen zijn: algemene, captive, vendor en onafhankelijke leasemaatschappijen samen met de NVL. 

Agro Taxonomie

De eerste versie van de Agro Taxonomie (AGT) is beschikbaar. Het betreft de rapportage kerncijfers Melkveehouderij. Deze wordt de komende maanden getest en zal leiden tot de mogelijkheid om zowel separaat als in combinatie met een SBR jaarrekening de kerncijfers melkveehouderij te rapporteren.